Card use rules for Visa and MasterCard WorldWide debit cards (active from 3 of September 2010)

 
New page

Міжнародні платіжні картки MasterCard Worldwide та Visa International АТ «ОТП Банк» – це пластиковий ідентифікаційний засіб, використання якого регламентується чинним законодавством України, Статутом та правилами Платіжної системи MasterCard WorldWide або Visa International (у відповідності від Платіжної системи обраної Клієнтом), а також Договором з Держателем та цими Правилами, що укладені між Банком та Клієнтом.

1. Визначення.

АВТОМАТ ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ (АТМ, БАНКОМАТ) – Програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю або Довіреним особам Держателя здійснити самообслуговування за операціями одержання готівкових коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

АВТОРИЗАЦІЯ – підтвердження Банком електронного запиту обслуговуючого банку щодо можливості оформлення Платіжної операції.

БАНК – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк».

БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ – частина робочого дня, протягом якого банківські установи відкриті для обслуговування клієнтів.

ВАЛЮТА РАХУНКУ – валюта (українська гривня, долари США, Євро), в якій відкрито Картковий чи Поточний рахунок.

ВИТРАТНИЙ ЛІМІТ – сума коштів, в межах залишку на Картковому рахунку, доступна Держателю Платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій з Платіжною карткою.

ВЛАСНИК КАРТКОВОГО РАХУНКУ – фізична особа, на чиє ім’я, згідно з Договором з Держателем відкрито Картковий рахунок.

ДЕБЕТОВА СХЕМА – платіжна схема, що передбачає розрахунки за операції з Платіжною карткою в межах власних коштів Держателя, які обліковуються на його Картковому Рахунку.

ДЕБЕТУВАТИ – списувати кошти з Карткового рахунку.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ (ДЕРЖАТЕЛЬ) – фізична особа, яка на законних підставах використовує Платіжну картку для ініціювання переказу коштів з відповідного Карткового рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням Картки.

ДОВІРЕНА ОСОБА ДЕРЖАТЕЛЯ – фізична особа (член сім'ї, або інша фізична особа), визначена в Договорі з Держателем, якій Держатель довірив виконувати операції з Платіжною карткою за рахунок частини або всіх коштів на його Картковому рахунку з використанням Платіжної картки, окремо випущеної для такої особи.

ДОГОВІР З ДЕРЖАТЕЛЕМ – Договір про видачу та обслуговування міжнародної платіжної пластикової картки укладений між Банком та Держателем.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ – договір страхування між Закритим Акціонерним Товариством "Страховою Компанією "Чартіс Україна" та Банком, за яким застрахованими є Держателі Платіжних карток, що емітовані Банком. Укладається за погодженням з Держателем.

ДОДАТКОВА ПЛАТІЖНА КАРТКА – ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової картки, що містить обов’язкові реквізити, визначені Платіжною системою, які ідентифікують Платіжну систему, емітента Платіжної картки, Держателя чи Довірену особу Держателя.

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ (ЗАЯВА) – документ, який заповнюється Держателем та містить реквізити Держателя, контактну інформацію, тип Платіжної картки та іншу інформацію, необхідну Банку для прийняття рішення щодо випуску Платіжної картки.

ЗВІТ (ВИПИСКА ПРО РУХ КОШТІВ) – щомісячний звіт про стан Карткового рахунку, який надається Банком Держателю.

КАРТКОВИЙ РАХУНОК (РАХУНОК) – Рахунок, на якому обліковуються операції за Платіжною/ими карткою/ами.

КЛІЄНТ – фізична особа (Держатель Платіжної картки), що уклала з Банком відповідний договір (Зарплатний договір чи/та Договір з Держателем).

КРЕДИТ (КРЕДИТНА ЛІНІЯ) – кошти Банку, що надаються Клієнту на підставі укладеного Договору про надання Кредиту.

КРЕДИТУВАТИ – зараховувати кошти на Картковий рахунок.

НЕДІЙСНА КАРТКА – картка, по якій, з будь-яких підстав, припинені/призупенені розрахунки (закінчення строку дії, поміщення у Стоп-лист, фізичне пошкодження, закриття Карткового рахунку тощо).

НЕЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК – кошти Власника рахунку, які блокуються в Банку на Картковому рахунку на час дії Договору і є забезпеченням за операціями з Картками.

НЕСАНКЦІОНОВАНЕ СПИСАННЯ – дебетування Карткового рахунку з порушенням правил, встановлених Платіжною системою та/чи Банком.

НЕДОЗВОЛЕНА ОПЕРАЦІЯ – операція, що не дозволена умовами Договору з Держателем.

НЕКОРЕКТНО ВИКОНАНА ОПЕРАЦІЯ – будь-яка операція, що здійснюється Банком у відношенні Клієнта і яка виконана некоректно, тобто з порушенням встановленого порядку виконання операцій, в тому числі Платіжних операцій.

ОВЕРДРАФТ – короткостроковий кредит, що надається Держателю у разі нестачі коштів на його Картковому рахунку для проведення оплати тих чи інших операцій. Овердрафт може бути:

 • санкціонований – такий, що надається Держателю в обсязі суми, якої не вистачає на його Картковому рахунку для:
  • сплати нарахованих відсотків на строковий і прострочений Овердрафт (санкціонований і несанкціонований);
  • сплати відповідних комісій Банку за здійснення розрахункового обслуговування Платіжних операцій Держателя з Карткою;
  • проведення Платіжних операцій на суму визначену між Держателем та Банком.
 • несанкціонований – такий, що автоматично виникає по Картковому рахунку Держателя у разі нестачі коштів для проведення оплати усіх інших операцій.

ОПЕРАЦІЯ З КАРТКОЮ (ПЛАТІЖНА ОПЕРАЦІЯ) – Дебетування чи/та Кредитування Карткового рахунку, а також операції, в яких Картка, згідно з Договором, використовується для розрахунків за товари та послуги або для отримання готівкових коштів.

ОРГАНІЗАЦІЯ – юридична особа-резидент України, з якою Держатель перебуває у трудових відносинах і яка уклала з Банком Договір на обслуговування зарплатного проекту з використанням міжнародних платіжних пластикових карток (надалі – "Зарплатний договір") та несе солідарну відповідальність по зобов’язаннях Держателя.

ПІН-КОД – Персональний ідентифікаційний номер, який використовується для отримання грошей у Банкоматах або в інших випадках, де ним замінюється підпис Держателя Платіжної картки.

ПЛАТІЖНА КАРТКА (КАРТКА) – ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової картки (основної чи Додаткової), що містить обов’язкові реквізити, визначені Платіжною системою, які ідентифікують Платіжну систему, емітента Платіжної картки, Держателя чи Довірену особу Держателя.

ПЛАТІЖНА КВИТАНЦІЯ – торговельний чек (сліп, чек електронного терміналу, Банкомату), встановленої Платіжною системою форми, який містить всі реквізити здійсненої Держателем Платіжної операції.

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК – рахунок, що відкривається Держателю в Банку на підставі договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб.

ПРАВИЛА – правила користування Платіжною карткою, що складають невід’ємну частину Зарплатного договору та/чи Договору з Держателем і є обов’язковими для Організації та Держателя Платіжної картки і які Банк може змінювати та доповнювати, про що Організація та/чи Держатель інформується/ються додатково.

ПРАЦІВНИК – фізична особа, що перебуває у трудових відносинах з Організацією.

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦИКЛ – період часу (календарний місяць), за який Держатель отримує від Банку Звіт по проведеним операціям по Картковому рахунку.

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА – міжнародна платіжна система (MasterCard WorldWide або Visa International), членом якої є Банк.

СКОМПРОМЕТОВАНА КАРТКА – картка, по якій існує ризик використання її в шахрайських цілях. Картка може бути скомпрометована шляхом крадіжки інформації про Картку, несанкціонованому вторгненню в комп’ютерну мережу, обладнання. Інформацію про факт можливої компрометації Картки Банк отримує з власних джерел.

СТОП-ЛИСТ – список Платіжних карток (номерів Платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил Платіжної системи Стоп-лист може бути електронним чи паперовим.

СТРАХУВАННЯ – страхування (на підставі Договору страхування) майнових інтересів, пов’язаних з життям, здоров’ям, працездатністю Держателів Платіжних карток, відповідальністю фізичних осіб перед третіми особами за оплату медичних та інших послуг під час перебування за кордоном у приватних та службових поїздках, а також майнові інтереси, пов’язані з користуванням майном і відшкодуванням Держателями або їх Довіреними особами нанесеної ними шкоди особистості або майну третьої сторони.

ТАРИФИ – перелік послуг Банку з визначенням їх вартості. Тарифи можуть змінюватись та доповнюватись Банком, про що Клієнт повідомляється згідно з умовами цих Правил та укладеного з Банком договору (Зарплатного договору чи/та Договору з Держателем).

Для обслуговування Організації чи/та Держателів в Банку використовуються наступні Тарифи:

 • Спеціальні Тарифи – Тарифи, що використовуються в Банку при обслуговуванні Зарплатного договору та пов’язаних з ним договорів;
 • Стандартні Тарифи – Тарифи, що використовуються в Банку при обслуговуванні Договору з Держателем.

ТОРГОВЕЦЬ – підприємства (магазини, готелі, ресторани та ін.), що приймають до оплати Картку.

CVС (CARD VERIFICATION CODE) або CVV-2 (CARD VERIFICATION VALUE 2) – тризначний код перевірки дійсності Картки. Наноситься на смугу для підпису Держателя після номера Картки, або після останніх 4 (чотирьох) цифр номера Картки, способом індент-друку. Використовується в якості захисного елемента при проведенні транзакції з використанням голосової авторизації або без присутности Картки.

2. Користування Карткою та ПІН-кодом.

Заяву про видачу Картки Банк розглядає протягом 5 (п’яти) Банківських днів, після чого Банк приймає рішення про надання або відмову у наданні Картки Держателю. В разі відмови Банк залишає за собою право не коментувати свого рішення. Картка та ПІН-код видаються Держателю персонально або уповноваженому співробітнику Організації - у випадку укладання з Організацією Зарплатного договору, протягом 5 (п’яти) Банківських днів після підписання Договору з Держателем/ями, відкриття Карткового/их Рахунку/ів та виконання всіх необхідних фінансових зобов`язань, що вимагає Банк. Держатель повинен отримати Картку/Пін-код протягом двох календарних місяців з місяця, в якому був здійснений випуск Картки/Пін-коду, в іншому випадку Картку/Пін-код буде знищено. У разі знищення Клієнту необхідно звернутися до Банку для перевипуску Картки/Пін-коду та оплатити вартість перевипуску згідно Тарифів Банку. ПІН-код видається у спеціальному запечатаному конверті. В термін 3 (три) календарні дні з моменту отримання Держателем Картки, Держатель зобов’язаний перевірити відсутність технічних дефектів Картки шляхом отримання в Банкоматі виписки про стан Карткового рахунку.
Платіжна Картка, видана Держателю, є власністю Банку. Картка та ПІН-код повинні використовуватися відповідно до цих Правил. Картку має право використовувати тільки Держатель платіжної картки. Карткою можна розраховуватися за товари та послуги за безготівковим розрахунком, а також отримувати кошти в усіх місцях обслуговування Картки. Витрати за Карткою здійснюються в межах Витратного Ліміту. Крім виконання вказаних операцій, Платіжні картки можуть застосовуватись як засіб для виконання операцій з внесення готівкових коштів на свої Карткові рахунки, сплати комунальних та інших послуг готівкою через Банкомати, які підтримують ці функції (депозитні Банкомати).
Максимальний строк виконання операцій встановлюється чинним законодавством України та правилами Платіжної системи
Для проведення Платіжної операції Картка проходить Авторизацію. Згідно з правилами Платіжної системи Платіжні операції на невеликі суми проводяться без Авторизації. Якщо валюта Авторизації/Платіжної операції відрізняється від валюти Карткового рахунку, Платіжна система самостійно перераховує суму Авторизації в валюту Карткового рахунку за курсом, встановленим Платіжною системою на день здійснення Авторизації.
Придбані із застосуванням Платіжної картки товари можуть бути повернуті особі, яка їх продала. Повернення товару здійснюється згідно з правилами, встановленими відповідними нормативними актами, а повернення коштів за товар (послугу) – шляхом їх зарахування на Картковий рахунок у порядку, визначеному правилами Платіжної системи, або готівкою, якщо це не суперечить правилам Платіжної системи. Операції, що здійснюються на території України Держателями Платіжних карток, виконуються тільки у валюті України. Виняток становить одержання Держателями готівки в іноземній валюті зі своїх Карткових рахунків в іноземній валюті в касах та через Банкомати Банку.
При купівлі або отриманні готівки Держатель Платіжної картки повинен надати Картку та підтвердити своїм підписом Платіжну квитанцію, заздалегідь перевіривши, що в даному документі правильно вказано номер Картки, суму та дату операції. При отриманні грошей в АТМ ПІН-код замінює підпис Держателя. Держатель Платіжної картки повинен мати на увазі, що при обслуговуванні по Картці у нього можуть вимагати надання паспортного документу чи іншого документа для ідентифікації його особи.
Держатель Платіжної картки повинен завчасно (не пізніше ніж за 2 (два) Банківські дні до дати отримання готівки) надавати заяву на отримання готівкових коштів з каси Банку, якщо сума готівки перевищує 10 000,00 (десять тисяч, 00) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним Банком України на дату здійснення операції.
При отримані Банком повідомлення про можливість компрометації Картки (втрати її даних) Банк рекомендує Держателю здійснити перевипуск скомпрометованої Картки безкоштовно з метою мінімізації ризиків її (скомпрометованої Картки) несанкціонованого використання.
Застереження: У випадку усної чи письмової відмови Держателя скомпрометованої Картки від її перевипуску, Банк в подальшому не несе відповідальності за несанкціоновані операції по такій Карті та має право не розглядати рекламацій Клієнтів щодо несанкціонованого використання Картки третіми особами.
Протягом всього строку дії Договору з Держателем Банк має право встановлювати Витратний Ліміт на день (тиждень, тощо), про що Банк повідомляє Держателя шляхом розміщення необхідної інформації в приміщенні Банку.
Несанкціоновані списання з Карткового рахунку відшкодовуються Держателю в межах Витратного Ліміту.
Застереження: Шляхом надання до Банку письмової заяви Держатель чи його Довірена особа має право зняти Витратний Ліміт, але в такому випадку Банк не несе відповідальності за Несанкціоноване списання коштів з Карткового Рахунку Держателя.
Банк залишає за собою право без попереднього попередження Держателя обмежувати право користування Карткою і Картковим рахунком у випадку, якщо Держателем Платіжної картки порушено умови Договору та/чи Правил, а також при здійсненні Банком моніторингу Операцій з Карткою.
Якщо Витратний Ліміт Карткового рахунку перевитрачено, а також у разі виникнення дебетового сальдо за Картковим рахунком (санкціонованого чи несанкціонованого Овердрафту) Банк призупиняє обслуговування Карток даного Карткового рахунку. Після поповнення Карткового рахунку Банк знімає заборону на використання Карток.
У будь-якому випадку припинення/призупинення розрахунків за Карткою з будь-яких підстав (закінчення строку дії, внесення до Стоп-листа, фізичне пошкодження, закриття Карткового рахунку тощо) Картка вважається недійсною.
Якщо з Карткою пов`язані інші послуги (допомога в надзвичайних ситуаціях, страховки та ін.), Банк окремо інформує про це Держателя Платіжної картки. Держатель повинен виконати всі необхідні дії для забезпечення отримання таких додаткових послуг.
За обслуговування Карткового Рахунку Банк отримує комісійну винагороду, розмір якої встановлюється Банком самостійно, виходячи з правил Платіжної системи та витрат Банку. Розмір винагороди Банку зазначається в Тарифах Банку. Згідно із законодавством України уповноважені банки України можуть встановлювати комісійну винагороду (за операціями з використанням Платіжних карток при видачі готівки) у валюті видачі готівки. Комісійні винагороди в іноземній валюті за операціями з Платіжними картками міжнародних Платіжних систем уповноважені банки отримують у порядку, встановленому Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Власник Карткового рахунку несе всі зобов`язання стосовно сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів, які виникають при здійсненні Платіжних операцій.
Держатель Платіжної картки має право вивозити її за межі України за умови усного декларування митному органу згідно діючого законодавства.
Клієнт надає свою згоду на те, що Банк має право телефонувати йому, направляти відомості про строк виконання та розмір його зобов’язань перед Банком, нарахування, виконання/неналежне виконання Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором, іншу інформацію та повідомлення, пов’язані / передбачені Договором, а також комерційні пропозиції Банку та рекламні матеріали за допомогою поштових відправлень та листів-звернень, електронних засобів зв’язку, SMS–повідомлень, тощо на адреси / номери телефонів, адреси електронної пошти. При цьому Клієнт несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам.
Банк гарантує збереження в таємниці інформації, пов`язаної із Зарплатним договором та/чи Договором з Держателем, та використанням Картки. Банк є частиною групи ОТП в яку входять ОТП Банк (Угорщина), його місцеві та іноземні філії та їх дочірні компанії (Група ОТП). Компанії Групи ОТП постійно обмінюються інформацією через загальну інформаційну систему, завданням якої є мінімізація ризику групи в цілому.
Клієнт дає дозвіл на отримання, використання та розголошення інформації в середині Групи ОТП, що стосується безпосередньо Клієнта (для оцінки ризику), що стала відома Банку у зв'язку з діловими стосунками з Клієнтом. Цей дозвіл поширюється на Банк, інших членів Групи ОТП в Угорщині та за її межами, які організовані та функціонують як єдиний банк, на міжнародні платіжні системи та банківські асоціації у випадку виникнення підозри на використання Картки у шахрайських цілях. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Клієнта щодо порушення Банком положень про нерозголошення банківської таємниці, які існують у чинному законодавстві України. Банк зобов’язаний не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка складає банківську таємницю, за винятком випадків передання такої інформації, в порядку та в об’ємі, визначеному чинним законодавством України, в бюро кредитних історій, а також коли розкриття банківської таємниці є обов’язковим для Банку у відповідності з вимогами чинного законодавства України чи необхідне Банку для захисту його прав та інтересів.
Банк зобов’язаний не розголошувати інформацію про Держателя та його дані, які необхідні для ембосування, пакування та відправки Картки, пін-конверту третім особам, окрім організацій, які надають вищезазначені послуги та з якими Банк уклав відповідний договір.

3. Держатель Платіжної картки.

Держатель несе повну відповідальність:

 • за виконання умов Договору з Держателем та Правил користування Карткою;
 • за всі операції з Карткою, що були здійснені до моменту закінчення терміну дії Договору з Держателем (або його розірвання) та повернення Картки Банку;
 • протягом 45 (сорока п’яти календарних днів) з дня закінчення терміну дії Договору з Держателем або його розірвання та здачі Картки до Банку;
 • в інших випадках передбачених Договором з Держателем.

Держатель Платіжної картки зобов`язаний:

 • при отриманні Картки поставити на ній свій підпис;
 • не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, номер Картки, ПІН-код та СVC або СVV-2 код, не зберігати ПІН-код разом з Карткою, не писати його на Картці;
 • негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки, а також про те, що ПІН-код чи реквізити Платіжної картки (номер Картки, строк дії Картки, СVC або СVV-2) став відомий третій особі;
 • не користуватися Недійсною, підробленою, пошкодженою Карткою;
 • зберігаючи Картку, дотримуватись тих же заходів безпеки, що і з готівковими коштами та цінними паперами;
 • підписувати тільки вірно та повністю складені рахунки та квитанції;
 • зберігати Платіжні квитанції, що підтверджують дійсність проведених операцій, протягом 3 (трьох) років з дня оформлення відповідного документу та надавати ці документи до Банку за його першою вимогою;
 • проводити операції з Карткою в межах встановленого Витратного Ліміту та не допускати виникнення Овердрафту;
 • оплачувати послуги Банку згідно з Тарифами Банку.

Держатель Платіжної картки зобов`язаний повернути Картку до Банку, якщо у нього з`явились сумніви щодо своїх можливостей виконувати умови Договору. Держатель відшкодовує всі збитки, яких зазнає Банк з його вини, або з вини Довірених осіб Держателя.

4. Додаткові Картки.

За письмовою заявою Держателя Банк може видати Картку Довіреній особі Держателя. Додаткова Платіжна картка надається Держателю чи Довіреній особі Держателя в порядку, передбаченому п.2 цих Правил. Держатель та Довірена особа Держателя несуть солідарну відповідальність перед Банком за операції з Додатковою Платіжною карткою протягом усього строку дії Договору з Держателем. Банк має право пред’явити вимоги до будь-кого з них. Банк за власною ініціативою має право перевипустити Додаткову Платіжну Картку зі зміною її типу (збільшення або зменшення типу Додаткової Платіжної Картки). У випадку незгоди Держателя із зміною типу Додаткової Платіжної Картки, Держатель має право закрити Додаткову Платіжну Картку.

5. Картковий рахунок. Звіт (Виписка про рух коштів).

Картковий рахунок ведеться в доларах США, ЄВРО, або у національній валюті України. Кошти Карткового рахунку можуть бути використані Держателем тільки для розрахунків по операціях з Карткою, якщо інше не передбачено Договором з Держателем.
Банк Дебетує Картковий рахунок на всі суми, пов`язані з витратами, що виникають при видачі Картки, її поновленні та використанні, а також при розірванні Договору. Якщо Картковий рахунок відкрито у національній валюті, при розрахунках з членами міжнародної Платіжної системи в іноземній валюті комісія за конвертацію стягується з Карткового рахунку. Банк зараховує кошти на Картковий рахунок відповідно до платежів, що здійснюються Держателем Платіжної картки. Держатель має право розраховуватися з Банком в один з таких способів:

 • внесенням готівкових коштів;
 • перерахуванням грошей з іншого рахунку, в т.ч. з іншого банку;
 • зарахування заробітної плати та інших платежів від Організації.

Платіж набирає чинності, якщо його отримано за адресою, вказаною Банком, і Картковий рахунок Кредитовано.
Банк має право списувати з рахунку Клієнта, відкритого в Банку на підставі цього Договору, помилково перераховані Клієнту суми (щодо яких Клієнт є неналежним отримувачем) - у разі якщо Клієнт не повернув таку неналежно отриману суму протягом 3 (трьох) Банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги Банку.
Банк надає Держателю Звіт за кожний Розрахунковий цикл. Звіт включає в себе перелік Платіжних операцій, проведених Держателем по Картковому рахунку, включаючи платежі на користь Банку, а також баланс Карткового рахунку. Держатель зобов’язується самостійно отримувати Звіт за адресою Банку або, згідно письмової заяви Держателя, Банк надсилає Звіт за вказаною Держателем електонною адресою. При цьому Банк не несе відповідальності за втрату Звіту або розголошення зазначеної у Звіті інформації під час пересилання поштою або передачу через уповноважену особу Організації. Неотримання Звіту не звільняє Держателя від виконання його зобов`язань за Договором з Держателем.
Якщо Держатель виявив розбіжності між операціями та сумами, вказаними у Звіті і фактично проведеними, то протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після закінчення чергового Розрахункового циклу він повинен письмово проінформувати про це Банк з доданням необхідних Платіжних квитанцій, у протилежному разі Звіт вважатиметься підтвердженим і подальші претензії Банком не приймаються. Банк у разі здійснення Недозволеної або Некоректно виконаної Платіжної операції, якщо Держатель невідкладно повідомив Банк про те, що Платіжні операції ним не ініціювалися або які були ініційовані некоректно, відшкодовує Держателю суму такої операції. Банк має право списати з Карткового рахунку суму повернутих коштів та всі суми витрат, пов`язані з розглядом заяви, та плату за з’ясування Банком обставин здійснення Платіжної/их операції/ій, по якій/их Держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її/їх здійснення, а Банком з’ясовано, що операція/ї мала/и місце.

6. Платежі. Порядок зміни Правил та/чи Тарифів.

Держатель зобов`язаний оплатити всі витрати та інші платежі, що виникають у зв’язку з використанням Картки.
Всі послуги Банку оплачуються згідно з Тарифами.
Плата Банку за емісію Карток, обмін та їх поновлення сплачується Клієнтом при відкритті Карткового рахунку або при обміні чи оновленні Картки.
Відсотки за санкціонований та/чи несанкціонований Овердрафт розраховуються за кожний день з моменту виникнення Овердрафту до дня погашення заборгованості перед Банком.
Застереження: У випадку, якщо Платіжна операція здійснюється у валюті відмінній від Валюти рахунку, цим Держатель уповноважує Банк провести списання (договірне списання) з будь-яких рахунків Держателя коштів, в сумі необхідній для компенсації витрат Банку пов'язаних із конвертацією списаних коштів у валюті Платіжної операції у Валюту рахунку за комерційним обмінним курсом Банку, встановленим на дату списання, та з врахуванням будь-яких обов‘язкових зборів та платежів, передбачених чинним законодавством України.
Банк має право змінювати та доповнювати Тарифи та/чи Правила з попереднім повідомленням Клієнта за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати застосування таких нових тарифів та/чи Правил. Повідомлення про зміну Тарифів та/чи Правил здійснюється Банком шляхом розміщення відповідної інформації про нові Тарифи та/чи Правила на стендах в приміщенні Банку, а також на офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua. Клієнт зобов’язується самостійно відслідковувати інформацію Банку стосовно зміни Тарифів та/чи Правил. У випадку незгоди з новими Тарифами та/чи Правилами Клієнт має право розірвати Договір у порядку, визначеному в ньому.
Держатель протягом дії Договору несе відповідальність (приймає на себе зобов’язання повністю відшкодувати Банку витрати) за всі операції, здійснені з використанням реквізитів Картки (номеру, строку дії, СVС або СVV - 2 коду) в мережі Інтернет, які в результаті оспорювання не підлягають поверненню через Платіжну систему.

7. Овердрафт.

Держатель зобов`язаний стежити за витрачанням грошових коштів зі свого Карткового рахунку з метою уникнення Овердрафту (санкціонованого чи несанкціонованого).
Якщо Овердрафт все-таки має місце, Банк блокує Авторизацію, крім випадків надання санкціонованого Овердрафту для проведення Платіжних операцій. Зазначений Овердрафт надається Держателю як непоновлювальний Овердрафт на підставі заяви Держателя.
На суму Овердрафту Банк нараховує відсотки в розмірі, передбаченому Тарифами. Відсотки нараховуються з моменту виникнення Овердрафту до моменту його повного погашення.
Держатель має внести суму коштів, необхідну для погашення суми Овердрафту та нарахованих відсотків, не пізніше останнього Банківського дня місяця, в якому виник Овердрафт. У випадку непогашення Овердрафту у встановлений строк Банк негайно блокує Картковий рахунок і ставить Картку у Стоп-Лист.

8. Рекламації.

Банк не несе відповідальності:

 • за відмову третьої особи (Торговця) прийняти Картку;
 • за якість товарів та послуг, отриманих за допомогою Картки;
 • за ліміти та обмеження, встановлені третьою стороною, які можуть зачіпати інтереси Держателя.

9. Платіжна картка «ОТП Банк – МАУ»

Платіжна картка «ОТП Банк – МАУ» (MasterCard Standard або MasterCard Gold) надається в рамках спільного проекту між Банком та компанією-партнером з Спільним закритим акціонерним товариством Авіакомпанією «Міжнародні Авіалінії України». Для оформлення Платіжної картки «ОТП Банк – МАУ» необхідно стати учасником програми «Панорама Клуб».
При здійсненні розрахунків в торговельно-сервісній мережі, в Україні чи за кордоном, за допомогою Платіжної картки «ОТП Банк – МАУ» Держателю нараховуються бонусні милі – 1 миля за кожні 16 гривень, витрачені за допомогою Платіжної картки «ОТП Банк – МАУ» MasterCard Standard та 1 миля за кожні 12,5 гривень, витрачені за допомогою Платіжної картки «ОТП Банк – МАУ» MasterCard Gold. Держатель Платіжної картки «ОТП Банк – МАУ» може використовувати накопичені бонусні милі згідно з умовами програми компанії-партнера «Панорама Клуб.
Інформація про кількість нарахованих бонусних миль за операції, здійснені з використанням Платіжної картки «ОТП Банк – MAУ» в торгівельно-сервісній мережі України та за її межами, передається Банком в компанію-партнер один раз на початку місяця за попередній місяць.
У випадку не надання Держателем номера учасника програми «Панорама клуб» Банку, бонусні мили не нараховуються. У випадку зміни номера учасника програми «Панорама клуб» Держатель зобов’язаний повідомити Банк про таку зміну, у випадку ненадання інформації про зміну номера учасника програми «Панорама клуб» Банк не несе відповідальність за коректність нарахування миль.
З дати надання Держателем в Банк заяви на закриття Карткового рахунку бонусні милі припиняють нараховуватись, в тому числі не нараховуються за календарний місяць в якому подана заява на закриття Рахунку.

10. Втрата Картки.

Якщо Картку втрачено чи викрадено або з іншої причини вона стала непридатною для використання, а також якщо сторонній особі став відомий ПІН-код або реквізити платіжної Картки (номер Картки, строк дії Картки, СVС або СVV-2), чи у випадку несанкціонованого використання Картки третіми особами Держатель повинен терміново заявити про це до Банку (м. Київ, вул. Жилянська, 43, тел.: 0-800-300-05-1, 044-490-05-26, (+38 044-490-05-26 для дзвінків із-за кордону), факс: 044-494-47-27 (+38 044-494-47-27 для відправки факсу із-за кордону)) шляхом надання усної заяви. Якщо Картку втрачено за кордоном, необхідно повідомити про це в найближчу поліцейську дільницю, а потім зв`язатися з Банком. В разі неможливості негайно сповістити Банк, потрібно сповістити найближчий заклад MasterCard WorldWide або Visa International або Банк, де ця Картка обслуговується.
Після повідомлення Держателем чи Довіреною особою Держателя Банку про втрату Картки або про несанкціоноване використання Картки третіми особами (надалі – „Заява”), Держатель звільняється від відповідальності за операції, здійснені з Карткою, крім випадків визначених цим Договором. Держатель зобов`язується, в разі необхідності, надати Банку всю інформацію для розслідування обставин зникнення Картки.
Дані про всі загублені та вкрадені Картки вносяться до Стоп-листа. При знаходженні Картки, про яку заявлено, як про вкрадену чи загублену, Держатель повинен негайно повідомити про це Банк. Нову Картку Банк видає за письмовою заявою Держателя.

11. Строк дії Картки.

Строк дії Картки нанесено на лицеву сторону Картки. Платіжна картка дійсна до останнього дня вказаного на ній року та місяця (включно). Нова Картка видається Банком, якщо не порушено умови Договору з Держателем чи/та умов Зарплатного договору (за умови укладання), при цьому, стара Картка анулюється у встановленому порядку. Держатель відповідає за те, щоб всі Картки даного Карткового рахунку, після припинення терміну їх дії, були знищені, а в разі визнання Карток Недійсними - були повернені в Банк.
Держатель не має права користуватися Недійсною, фальшивою, підробленою Карткою. За порушення цієї вимоги Держатель несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12. Дистанційна ідентифікація Держателя/Довіреної особи Держателя.

Під час усного дистанційного звернення Держателя/Довіреної особи Держателя до Довідкового центру Банку здійснюється його ідентифікація з використанням слова-пароля, зазначеного Держателем/Довіреною особою Держателя у Заяві. Усні розпорядження Держателя/Довіреної особи Держателя під час використання послуг Довідкового центру прирівнюються до письмових розпоряджень та є підставою для стягнення відповідних комісій (якщо такі мають місце) згідно Тарифів Банку. Держатель/Довірена особа Держателя несе/несуть повну відповідальність за можливі збитки, що стали наслідком розголошення слова-пароля іншим особам. В разі неможливості надати співробітнику Довідкового центру слово-пароль для ідентифікації Держатель/Довірена особа Держателя має звернутися до Банку та, надавши документ, що посвідчує особу Держателя/Довірену особу Держателя, змінити слово-пароль. До моменту зміни слова-пароля Держатель/Доваірена особа Держателя може використовувати обмежений перелік послуг Довідкового центру, який встановлюється самостійно Банком, за умови надання на запит співробітника Довідкового центру додаткової персональної інформації для ідентифікації Держателя/Довіреної особи Держателя.

If the card was stolen or lost, immediately call

OTP Bank Cardholder Support Service:

 • Phone: (044) 490 05 26, (044) 290 92 36 (24-hours);
 • You can also call MasterCard Assistance Center, phone: +1-636-722-7111 (24-hours);
 • You can also call Visa International Service Center, phone: +1 (0) 410-581-99-94 (24-hours).


Checking the card account balance in automatic mode


Dear Customers!

You can receive information about the balance on your card account in automatic mode. The service provides 24 hours a day, free of charge and does not require connection with Call Center agent. Service is easy to use. All you have to do is to dial a Call center phone number 044 490 05 26 (city number in Kiev). Next, following voice instructions, press the button “1” on your phone, then dial all 16 digits of the card number (4 blocks of 4 digits on the facial side of the card) and listen information about balance on your payment card.